Zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu informatycznego

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na wykonanie systemu informatycznego. Firmy zainteresowane złożeniem ofert mogą się zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wymagania ogólne

O wykonanie zadania mogą się ubiegać firmy lub zespoły firm spełniające następujące warunki:
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Zamawiającego;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • posiadają zasoby niezbędne do wykonania zadania: co najmniej 2 kierowników projektów, 2 głównych projektantów, 10 programistów;
  • posiadają potrzebne kompetencje w technologiach internetowych (php, html, Java) oraz bazodanowych (MySQL oraz Oracle);
  • zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 usługi polegające na dostarczeniu i wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego o charakterze portalu internetowego o wartości minimalnej 100 000 zł netto (bez dostawy sprzętu).

Przebieg procesu decyzyjnego

Wybór najlepszej oferty nastąpi w procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie Zamawiający na podstawie złożonych ofert wstępnych dokona wyboru krótkiej listy 3-5 Oferentów, którym przedstawi szczegółową specyfikację wymagań. Na podstawie specyfikacji Oferenci przygotują szczegółową ofertę cenową na wykonanie systemu. Wybór Wykonawcy nastąpi w wyniku analizy złożonych ofert oraz negocjacji z Oferentami.

Szczegółowa specyfikacja wymagań, zostanie udostępniona zainteresowanym na życzenie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zaznaczając w nagłówku: „Oferta na wykonanie systemu informatycznego” oraz podając krótki opis działalności firmy.


Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 20 lipca 2010.