Zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu informatycznego

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na wykonanie systemu informatycznego. Firmy zainteresowane złożeniem ofert mogą się zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wymagania ogólne

O wykonanie zadania mogą się ubiegać firmy lub zespoły firm spełniające następujące warunki:
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Zamawiającego;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • posiadają zasoby niezbędne do wykonania zadania;
  • posiadają potrzebne kompetencje w technologiach internetowych (php, html, Java, ASP.net) oraz bazodanowych (MySQL, SQL Server, Oracle);
  • posiadają doświadczenie w tworzeniu serwisów o charakterze portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów o charakterze społecznościowym lub związanych z dystrybucją elektronicznych publikacji.

Przebieg procesu decyzyjnego

Wybór najlepszej oferty nastąpi w procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie Zamawiający na podstawie złożonych ofert wstępnych dokona wyboru krótkiej listy 3-5 Oferentów, którym po podpisaniu umowy o poufności przedstawi szczegółową specyfikację wymagań. Na podstawie specyfikacji Oferenci przygotują szczegółową ofertę cenową na wykonanie systemu. Wybór Wykonawcy nastąpi w wyniku analizy złożonych ofert oraz negocjacji z Oferentami.

Szczegółowa specyfikacja wymagań, zostanie udostępniona zainteresowanym na życzenie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zaznaczając w nagłówku: „Oferta na wykonanie systemu informatycznego II” i podając krótki opis działalności firmy.


Ostateczny termin składania ofert cenowych upływa z dniem 7 marca 2011 roku, z tym że oferty wstępne przyjmowane będą nie później niż do północy dnia 1 marca 2011.